Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ZYCIESOZO.COM

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://zyciesozo.com (dalej jako: „Zyciesozo.com”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Zyciesozo.com, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Zyciesozo.com

1)  O NAS

Właścicielem Zyciesozo.com jest CENTRUM CHRZEŚCIJAŃSKIE “ŻYCIE SOZO” z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź); NIP: 9471980706; REGON: 101325882, adres poczty elektronicznej: sklep@zyciesozo.com, numer telefonu kontaktowego: +48 42 280 78 67 (dalej jako: „Usługodawca”).

2)  DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do czwartku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w zakładce „Kontakt”, umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą oraz przesłanie zapytania.
  1. FORMULARZ „ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM” – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w zakładce „Zostań partnerem”, umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą Serwisu internetowego w celu otrzymywania informacji o działalności Usługodawcy, dokonania niewiążącej deklaracji wsparcia dla Usługodawcy, podjęcia współpracy z Usługodawcą oraz otrzymywania Newslettera.
  1. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  1. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o działalności Usługobiorcy oraz o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  1. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  1. PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma lub treść cyfrowa (audiobook) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  1. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, ZYCIESOZO.COM – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://zyciesozo.com.
  1. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  1. UMOWA DAROWIZNY – umowa zawierana każdorazowo za pośrednictwem Serwisu Internetowego między Usługobiorcą (darczyńcą),  a Usługodawcą (obdarowanym), polegająca na bezpłatnym świadczeniu pieniężnym Usługobiorcy na rzecz Usługodawcy.
  1. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  1. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Zyciesozo.com, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć umowę sprzedaży Produktu.
  1. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – CENTRUM CHRZEŚCIJAŃSKIE “ŻYCIE SOZO” z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź); NIP: 9471980706; REGON: 101325882, adres poczty elektronicznej: sklep@zyciesozo.com, numer telefonu kontaktowego: +48 42 280 78 67.
  1. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3)  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z ZYCIESOZO.COM

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4)  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

1.      Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2.      Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

a.      Sklep z Produktami;

b.      Newsletter;

c.       Formularz Kontaktowy;

d.      Formularz „Zostań naszym partnerem”.

3.      Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.

4.      Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

5)  NEWSLETTER

1.      Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.

2.      Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce dotyczącej Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz mnie!

3.      Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej odpowiednio w ramach Konta, w ramach wiadomości otrzymywanej w ramach Newslettera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zyciesozo.com.

6)  FORMULARZ KONTAKTOWY

1.      Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2) wypełnieniu formularza kontaktowego i (3) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza odpowiedzi pola „Wyślij”  – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko,  adres poczty elektronicznej oraz temat i treść wiadomości.

2.      Usługa Elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z formularza kontaktowego przez Usługobiorcę.

7)  FORMULARZ „ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM”

1.      Usługa Elektroniczna Formularz „Zostań naszym partnerem” umożliwia skontaktowanie się z Usługodawcą Serwisu internetowego w celu otrzymywania informacji o działalności Usługodawcy, dokonania niewiążącej deklaracji wsparcia dla Usługodawcy, podjęcia współpracy z Usługodawcą oraz otrzymywania Newslettera

2.      Korzystanie z Formularza „Zostań naszym partnerem” możliwe jest po (1) przejściu do zakładki „Zostań partnerem”, (2) wypełnieniu formularza kontaktowego i (3) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza odpowiedzi pola „Wyślij”  – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: miejscowość, od pocztowy, numer telefonu,  adres poczty elektronicznej oraz deklarowana kwota wsparcia finansowego dla Usługodawcy. Powyższa deklaracja dotycząca wsparcia ma charakter informacyjny dla Usługodawcy oraz jest niewiążąca dla Usługobiorcy.

8)      UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

1.      Serwis Internetowy umożliwia zawarcie umowy sprzedaży Produktów. Rodzaje, opis oraz ceny Produktów podane są na stronach Serwisu Internetowego, przede wszystkim w zakładce „Sklep”.

2.      Produkty dostępne w Sklepie Klient może zakupić korzystając z formularza zamówienia dostępnego w Serwisie – w takim wypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wypełnienia formularza zamówienia i kliknięcia pola “Kupuję i płacę“.

3.      Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Klienta Produktu. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy.

4.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem zamówienia, Klient jest informowany na stronach serwisu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail po zakupie. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.

3.      Sposób i termin płatności tytułem umowy sprzedaży Produktu: 

a.       Płatność tytułem umowy sprzedaży Produktu może być dokonana za pomocą tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy lub za pośrednictwem serwisu PayU.pl (http://www.payu.pl, spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495).

b.      Termin płatności – Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej umowy sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, jednak nie później niż na 3 dni przed dniem odbioru Produktu.

9)      KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1.      Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Serwisu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.      Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

4.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a.       Przesyłka pocztowa.

b.      Przesyłka kurierska.

c.       Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Gdańska 80; 90-613 Łódź – w Dni Robocze (od poniedziałku do czwartku), w godzinach od 10:00 do 17:00.

5.      Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.      Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 1 Dnia Roboczego, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

b.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

10)  WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY DAROWIZNY

1.      Zawarcie Umowy Darowizny może w Serwisie Internetowym nastąpić zarówno między Klientem, będącym w zakresie tej umowy darczyńcą oraz Usługodawcą, występującym w tym zakresie jako obdarowany w rozumieniu właściwych przepisów o umowie darowizny.

2.      Zawarcie Umowy Darowizny możliwe jest po przejściu przez Klienta do zakładki „Zostań partnerem” oraz po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków – (1) kliknięciu pola „Przekaż darowiznę” lub „Donate”; (2) wypełnieniu formularza darowizny dostępnego w systemie PayPal.com i (3) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Przekaż darowiznę z PayPal” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. Formularz darowizny umożliwia dokonanie jednorazowej darowizny lub złożenie poprzez swoje ustawienia polecenia dokonywania comiesięcznej darowizny. Klient może w każdym momencie zrezygnować z darowizny cyklicznej lub zmienić kwotę cyklicznej darowizny.

3.      Po wypełnieniu Formularza Darowizny, wybraniu jednej z dostępnych metod płatności oraz kliknięciu pola „Przekaż darowiznę z PayPal” zostaje zawarta między Klientem a Usługodawcą Umowa Darowizny, zgodnie z którą Klient obowiązuje się uiścić wskazaną uprzednio w formularzu kwotę lub kwoty darowizny.

4.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy Darowizny następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Treść Umowy Darowizny jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w archiwum Usługodawcy.

11)  KONTAKT Z ZYCIESOZO.COM

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz Kontaktowy, poczta elektroniczna (e-mail: sklep@zyciesozo.com) oraz poczta tradycyjna (ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Zyciesozo.com.  Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

12)  REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO ZYCIESOZO.COM

1.      Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: sklep@zyciesozo.com.

2.      Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.      Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

13)  REKLAMACJA PRODUKTU

1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2.      Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Serwisu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

3.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

a.       pisemnie na adres: ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź;

b.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zyciesozo.com.

4.      Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.      Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

14)  ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 13 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 13 ust. 4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  1. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zyciesozo.com.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

15)  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

16)  PRAWA AUTORSKIE

1.      Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2.      Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

17)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Umowy zawierane poprzez Zyciesozo.com zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.      Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Zyciesozo.com

18)  ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Centrum Chrześcijańskie “Życie Sozo”
Ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź
sklep@zyciesozo.com  

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

in

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu